CSBO Kft Logo

Projektek

Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése - EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. kiemelt projekt keretében valósítja meg azt a 4 éves projektet, melynek célja a kríziskezelő szolgálatok humán és informatikai fejlesztése által a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatai hatékonyabb segítése. A kapcsolati erőszak formáinak és bántalmazás jeleinek korai felismerése és szakszerű kezelése elengedhetetlen a súlyos krízishelyzetek kialakulásának megakadályozása szempontjából, ezért a projekt másik fontos eleme a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagjainak (pl. védőnők, háziorvosok, családsegítő szakemberek, rendőrök, pedagógusok, ügyészek, bírák) képzése és érzékenyítése.

Célunk továbbá, hogy a tájékoztató tevékenység eredményeképpen a potenciális érintettek és környezetük megismerjék a segítségkérés lehetőségeit, a támogató szolgáltatási formákat, nőjön a szolidaritás a bántalmazottak iránt, erősödjön az erőszak társadalmi szintű elutasítása.

A projektben kutatási tevékenység, szakmai protokollok és tanagyagok fejlesztése valósul meg, 200 fő kríziskezelő szolgálatoknál dolgozó továbbképzése, 5250 fő jelzőrendszeri tag képzése történik meg, az érintett szakemberek workshopokon és konferenciákon oszthatják meg tudásukat, szerezhetnek információkat. A projektben felépülő többcsatornás ügyfélkapcsolati rendszer segíti a krízisszolgáltatók egységes nemzetközi protokollnak megfelelő munkáját, a tájékoztató honlap és mobil applikáció fejlesztése pedig biztosítja a potenciális érintettek vagy környezetük gyors információhoz jutását.

Kedvezményezett neve:Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
A projekt címe:Kríziskezelő Szolgálatok Fejlesztése
A szerződött támogatás összege:1 160 000 000 Ft
A támogatás mértéke:100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:2021.01.31.
A projekt azonosító száma:EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001

A pályázatról bővebben az alábbi elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.palyazat.gov.hu/efop-124-vekop-16-krziskezel-szolglatok-fejlesztse-


A projektoldal az alábbi linken érhető el: http://www.kapcsoljegybol.hu

Az üzeneteket az alábbi emailcímre várjuk: kapcsoljegybol@csbo.hu


Családbarát ország - EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2021 tavaszáig valósítja meg az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 kódszámú, Családbarát ország című projektet. A szakmai programok, akciók, rendezvények, valamint a szakmai fejlesztések, képzések alapvető célja, hogy a társadalomban erősödjön, általánossá váljon a családbarát értékrend, amely éppúgy jelenti a család- és gyermekbarát szemléletet, mint a munka és a családi élet összeegyeztetését, vagy éppen a családi kohézió növelését a generációkon átívelő együttműködés előmozdításával.

A projekt céljai között szerepel a családbarát társadalom fejlesztése, a családi szféra társadalmi jelentőségének és a prevencióban betöltött szerepének tudatosítása, a családok tájékozottságának növelése a családtámogatási és gyermeknevelést segítő lehetőségekkel kapcsolatban, a szakemberek felkészültségének növelése a családpolitika, a családi életre nevelés, valamint a kisgyermekek nappali ellátása területén, továbbá a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása.

E célok elérésének érdekében a megvalósítási fázisban kutatási tevékenységek folynak, a kutatási eredményeket felhasználva pedig kidolgozásra kerülnek szakmai standardok, működési protokollok, képzési, felkészítési és módszertani anyagok, valamint megvalósul számos képzés, megrendezésre kerül több hazai és nemzetközi konferencia, szakmai előadás és találkozó, workshop, továbbá szemléletformáló és ismeretterjesztő lakossági esemény.

A családbarát értékrend formálása kommunikációs feladat is, amelynek során a projekt komplex, országos kampányok segítségével törekszik a negatív sztereotípiák felszámolására, amelyek egyúttal a szemlélet formálását és a tájékozottság szintjének növekedését eredményezik.

A Családbarát ország projekt megvalósítása során babacsomagot kapnak a projektidő alatt megszülető gyermekek családjai, több, hátrányos helyzetű térség kisgyermekes családjához pedig kelengyecsomag formájában jut el támogatás. Összeállításra kerül továbbá egy helyi, civil, egyházi és önkormányzati jógyakorlat-térkép, valamint több száz vállalkozás (munkáltatók és szolgáltatók) nyeri el a Családbarát-védjegy minősítést egy újonnan kidolgozott követelményrendszer szempontjai alapján.

A Családbarát ország projekt a fenti célok megvalósításának részeként szakmai támogatást nyújt a Védőháló a családokért EFOP-1.2.1-15 és a Nők a családban és a munkahelyen (standard) EFOP-1.2.9-17 pályázati felhívások kedvezményezettjei számára.

Kedvezményezett neve:Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
A projekt címe:Családbarát ország
A szerződött támogatás összege:6 170 000 000 Ft
A támogatás mértéke:100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:2021.október 31.
A projekt azonosító száma:EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001

A pályázatról bővebben az alábbi elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.palyazat.gov.hu/efop-126-vekop-17-csaldbart-orszg


A projektoldal az alábbi linken érhető el: http://www.csaladbaratorszag.hu

Az üzeneteket az alábbi emailcímre várjuk: csaladbaratorszag@csbo.huA kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése - EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

A Széchenyi 2020 program keretében 2017 tavaszán elindult "A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése" projekt, amely 5,7 milliárd forintból valósítja meg az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek és családjaik hatékonyabb, a szükségletekhez jobban igazodó, magasabb színvonalú ellátását.

A projekt elsődleges célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. A gyermekút kialakítása kapcsán az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a diagnózis pontos felállítása érdekében egységes szűrési, mérési, vizsgálóeljárások, valamint irányelvek, protokollok kerülnek bevezetésre.

A projekt törekszik az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek tudásának bővítésére, amelynek keretében az ellátórendszerről, a társágazati szereplők feladatairól, kompetenciáiról, az együttműködésük mikéntjéről, a köztük lévő és a szülőkkel való kommunikációról kapnak ismereteket.

A szülők gyermekük fejlődésével, az ellátórendszerrel, a továbbküldési utakkal kapcsolatos ismereteinek bővítése növeli a szülők kompetencia érzését, önértékelését, ugyanakkor csökkenti - különösen a hátrányos társadalmi helyzetben élők – elszigeteltségét.

Az ágazatközi szolgáltatási modell hátteréül szolgáló informatikai szakrendszerek összekapcsolásra kerülnek, melynek köszönhetően a gyermek fejlődése nyomon követhetővé válik.

Az egységes gyermekút megvalósítása, a szakemberek kompetenciájának szélesítése, a koordinatív funkció bevezetése és a szülői tájékozottság növelése hatékonyabb szolgáltatásokat és a családokat fókuszba helyező, támogató ellátórendszert eredményez.

A projektet megvalósító konzorcium:

A projekt címe:A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése
A szerződött támogatás összege:5 700 000 000 Ft
A támogatás mértéke:100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:2021. január 31.
A projekt azonosító száma:EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

A pályázatról bővebben az alábbi elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.palyazat.gov.hu/efop-195-vekop-16-a-kora-gyermekkori-intervenci-gazatkzi-fejlesztse


A projektoldal az alábbi linken érhető el: http://www.gyermekut.hu

Az üzeneteket az alábbi emailcímre várjuk: gyermekut@csbo.hu


Kisgyermekkori nevelés támogatása - EFOP-3.1.1-14-2015-00001

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és az Oktatási Hivatal által közösen megvalósított EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt projekt célja képzéssel és támogató szolgáltatásokkal erősíteni az óvoda és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának esélyteremtő szerepét és hátránykompenzációs képességét. További célok az óvodákban és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása területén dolgozó szakemberek továbbképzése, szakmai támogatása; az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének segítése.

Konzorcium vezető:Oktatási Hivatal
Konzorciumi partner:Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
A projekt címe:Kisgyermekkori nevelés támogatása
A szerződött támogatás összege:1 260 203 000 Ft
A konzorciumi partner támogatási összege:388 475 000 Ft
A támogatás mértéke:100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:2018.06.30
A projekt azonosítószáma:EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Mindemellett a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. projekt tevékenységei közé tartozik a bölcsődei ellátás rendszerének átalakulása kapcsán az intézmények, szolgáltatók, önkormányzatok, leendő fenntartók informálása, valamint a szakmai tanácsadás és támogatás is.

A projektben zajló folyamatokról – kutatás, képzés, mentorálás, hálózati koordináció, „Gyereknek áll a világ” című rendezvénysorozat lebonyolítása - további információ az efop311.hu oldalon érhető el.

Az építőipari munkaadók és munkavállalók munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése

GINOP-5.3.5-18-2019-00149

 

 

A tervezetten 14 hónapos standard projekt megvalósítása 2020. március 1-jén indult. A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) konzorciumi tagként vesz részt a projektben, a konzorciumvezető pedig az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ).

A projekt célcsoportját az építőiparban dolgozók jelentik. 2018-ban a magyar építőiparban foglalkoztatottak létszáma 332,6 ezer fő volt. Ennek megfelelően több mint 300 ezer személyt és egyben 100 ezer vállalkozást fog közvetlenül érinteni a projekt, amely a teljes magyar építőiparra kíván hatást kifejteni. Területileg a projekt tevékenysége az ország hat kevésbé fejlett régiójára összpontosít.

A projekt alapját a több dimenziós kutatás képezi. Az ágazati munkaadókat és munkavállalókat kvantitatív és kvalitatív kutatásokba vonjuk be, így ennek eredményeként három tanulmány készül majd el. A tanulmányokra egy képzést is építünk, ami az ágazat formális tájékoztatásaként fog funkcionálni. Ez a képzés mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók részére nyitott lesz. A kutatási eredmények ismeretében a cél az építőiparon belül a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése.

 

Az ágazat informális tájékoztatását az alábbi tevékenységeink fogják biztosítani:

-          a konzorciumi tagok weboldalán megtalálhatóak lesznek a kutatásaink

-          egy applikációban feldolgozzuk a kutatási eredményeket

-          hirdetni fogunk a szakmai sajtóban

-          az ágazati szereplőknek szóló kiadványt készítünk

-          munkaadói workshopok révén közvetlenül visszük el az eredményeket (a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatokat) a munkaadóknak

-          munkavállalói és regionális építőipari konferenciákat, valamint sajtónyilvános rendezvényeket szervezünk

-          a kutatási eredményeinket nemzetközi szinten is bemutatjuk

 

 

Azzal, hogy az építőipar munkaadóit és munkavállalóit helyezzük a projekt középpontjába, a magyar munkaerőpiac egyik legkiszolgáltatottabb csoportja kap nagyobb figyelmet. Az alábbi ágazati hatásokkal számolunk:

-          csökken a feketefoglalkoztatás

-          hatékonyabb lesz a munkaadói és a munkavállalói oldal együttműködése

-          növekszik a kollektív szerződések lefedettsége

-          a munkavállalók elégedettebbek lesznek a munkahelyükkel, munkájukkal

-          mérséklődik a munkaerő nagymértékű elvándorlása, vonzóbbá válik az ágazat a fiatalok számára

-          jobban érvényesül a családbarát szemléletmód; így a munka és magánélet összehangolását segítő megoldások jobban elterjednek

 

 

Kedvezményezett neve:                                    Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ)

                                                                      A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) konzorciumi tag.

A projekt címe:                                                Az építőipari munkaadók és munkavállalók munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése

A projekt elszámolható összköltsége:                 50 621 323 Ft

A szerződött támogatás összege:                       49988 823 Ft

A támogatás mértéke:                                      98,75%

A projekt tervezett befejezési dátuma:               2021.04.30.

A projekt azonosító száma:                               GINOP-5.3.5-18-2019-00149

 

A TURISZTIKAI SZEKTOR MUNKAERŐPIACI ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE

 

GINOP-5.3.5-18-2020-00159

 

A tervezetten 14 hónapos standard projekt megvalósítása 2020. április 1-jén indult. A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi tagként vesz részt a projektben, a konzorciumvezető pedig a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ).

A projekt közvetlen célcsoportját a turisztikai szektorban dolgozók jelentik: mind a munkavállalók, mind pedig a munkaadók bevonásra kerülnek. A közvetett célcsoport is rendkívül széles spektrumú. Kutatási eredményeinket nemzetközi szinten is prezentálni kívánjuk, így az európai turisztikai szektor egésze is a közvetett célcsoport része. A projekt elsődlegesen a hazai turisztikai szektorra kíván hatást kifejteni, területileg pedig az ország hat kevésbé fejlett régiójára összpontosít.

A projekt alapját a többdimenziós kutatás képezi. Ezen kutatási eredmények bázisán kerülnek meghatározásra azon módszerek, amelyek célja a turisztikai szektoron belül a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése.

 

Az ágazat informálisabb tájékoztatása:

-          a projekt weboldalán megtalálhatóak lesznek a kutatás eredményei

-          hirdetni fogunk a szakmai sajtóban

-          ágazati szereplőknek szóló kiadvány készítése

-          munkaadói és/vagy munkavállalói workshopok révén közvetlenül eljuttatjuk az eredményeket a munkaadóknak és a munkavállalóknak

-          munkaadói konferenciát és sajtónyilvános rendezvényeket szervezünk

-          országos és regionális turisztikai konferenciákat, workshopokat, célzott csoportos, munkahelyi tájékoztató rendezvényeket szervezünk

-          a kutatási eredmények nemzetközi szintű ismertetése az ágazat két Európai Párbeszéd Bizottságán keresztül

 

Azzal, hogy a turisztikai szektor munkaadóit és munkavállalóit helyeztük a projekt középpontjába, a magyar munkaerőpiac egyik leginkább kiszolgáltatottabb csoportja kap minden eddiginél nagyobb figyelmet. Az alábbi ágazati hatásokkal számolunk:

-          mérséklődik a turisztikai szektorban a fekete- és szürkefoglalkoztatás

-          hatékonyabb lesz a munkaadói és a munkavállalói oldal együttműködése, így növekszik a kollektív szerződések lefedettsége

-          jobban érvényesül a családbarát szemléletmód, így a munka és magánélet összehangolását segítő megoldások jobban elterjednek

-          a munkavállalók elégedettebbek lesznek a munkahelyükkel, munkájukkal; így csökken a fluktuáció

-          mérséklődik a munkaerő elvándorlása (külföldre és más ágazatokba), vonzóbbá válik az ágazat mind a fiatalok, mind a nők számára

-          a magyar turisztikai szektor keresletorientáltabbá válik: a családbarát turizmus iránti fogyasztói szokásokat jobban ki tudja majd elégíteni az ágazat, miközben a fiatalabb korosztály új fogyasztói igényeihez is könnyebben alkalmazkodik

 

Kedvezményezett neve:                                              Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ)

                                                                               Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi tag

A projekt címe:                                                                A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése

A projekt elszámolható összköltsége:                    50 538 000 Ft

A szerződött támogatás összege:                             49 905 500 Ft

A támogatás mértéke:                                                  98,75%

A projekt tervezett befejezési dátuma:                  2022.05.31.

A projekt azonosító száma:                                         GINOP-5.3.5-18-2020-00159